Wednesday, January 26, 2011

Nasi Goreng Sayur Pattaya

在麻麻挡或买来餐厅里都有卖Nasi Pattya。 我自己也会做啦!


25.01.11的晚餐。

我做的是Nasi Goreng Sayur Pattaya。再配上老妈子辣椒。哇!真是好吃到不得了。双J们的nasi pattaya 是加上烤三文鱼。

No comments:

Post a Comment